SPLOŠNI POGOJI STC d.o.o.

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

I. SPLOŠNA DOLOČILA
Ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so sestavni del pogodbe oziroma napotnice/voucherja, ki jo skleneta STC d.o.o. (v nadaljevanju STC d.o.o.) oziroma pooblaščena agencija in potnik, ki prijavlja naročilo za določen turistični aranžma.
Splošni pogoji veljajo za turistične aranžmaje, ki jih organizira STC d.o.o. ter za turistične aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, ki jih STC d.o.o. nudi v svojih poslovnih enotah. Šteje se, da veljajo STC d.o.o.o-vi splošni pogoji, v kolikor ni v teh splošnih pogojih glede turističnih aranžmajev drugih organizatorjev potovanj drugače določeno.
Organizator potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi o potovanju navedena kot organizator potovanja in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja.
V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oziroma določilo, navedeno v programu.

V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje prek interneta se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani www.balkanekspres.si in www.vamostamos.si oziroma na katerikoli drugi strani, kjer STC d.o.o. kot ponudnik lastnih ali tujih turističnih aranžmajev posreduje svoje storitve prek interneta, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.
Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve STC d.o.o. in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.
II. PRIJAVA
Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga nudi STC d.o.o. v svoji ponudbi, v katerikoli STC d.o.o.-ovi poslovalnici ali pooblaščeni agenciji. Ob prijavi STC d.o.o. in potnik skleneta pogodbo o potovanju, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje bodisi podatke o potnikovem turističnem aranžmaju bodisi se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave oziroma rezervacije.
STC d.o.o. za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 10,00 € na prijavnico (voucher) za vse turistične aranžmaje razen za enodnevne izlete kjer ne računa prijavnine. Pri sestavi kompleksnih ponudb STC d.o.o. zaračuna varščino za sestavo ponudbe v višini 30,00 €. Zaključene skupine so oproščene plačila stroškov rezervacije.
V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (VII. točka teh splošnih pogojev). Šteje se, da je pogodba veljavna s podpisom naročnika, pa tudi s samim plačilom, ne glede na to, ali je podpisana ali ne.
Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave oziroma rezervacije, ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo, ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

Ob rezervaciji na poizvedbo (RQ-request) potnik plača varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda, in ki ni nižja od 42,00 €. Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost, tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo na poizvedbo potrdi.
V kolikor se potnik odloči za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudbo) s strani organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali "stop bookinga".
III. PLAČILO
Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni STC d.o.o.-a ali pooblaščeni agenciji oziroma ko STC d.o.o. prejme plačilo na transakcijski račun STC d.o.o.-a.
Ob prijavi potnik plača prijavnino v višini 30 % cene aranžmaja oziroma toliko, kot je navedeno v programu potovanja, ter stroške rezervacije. Preostali del plača potnik najmanj 14 dni pred začetkom potovanja oziroma kakor je navedeno v programu.
V primeru, da preostalega dela pogodbene obveznosti potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal pogodbo o potovanju, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi pogodbe o potovanju iz VII. točke teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.

Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju.
Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oziroma aranžma.
Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, Maestro, BA, ...) turističnega aranžmaja ali druge storitve STC d.o.o., v primeru vračila plačila, STC d.o.o. v nobenem primeru ne izplača gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.

Posebni plačilni pogoji so navedeni v ponudbi in/ali v Ceniku storitev.
IV. CENE
Cene potovanja so določene s programom potovanja ter veljajo od dneva objave programa.

Potnik je ob osnovni ceni turističnega aranžmaja dolžan plačati tudi vsa obvezna doplačila (vizumi in ipd.), ki se, v kolikor niso že všteta v osnovno ceno aranžmaja, v pogodbi o potovanju seštejejo skupaj z osnovno ceno turističnega aranžmaja ter morebitnimi neobveznimi doplačili v končno ceno in tako na podlagi pogodbe o potovanju predstavljajo končno obveznost potnika.
Organizator potovanja ima pravico do povišanja cene najkasneje do 20 dni pred pričetkom potovanja, v primeru, da je prišlo do sprememb v tečaju pogodbene (dogovorjene) valute, do povišanja stroškov prevoza, vključno s stroški goriva, ali do povišanja pristojbin za določene storitve (na letališčih, v pristaniščih ipd.), ki vplivajo na ceno potovanja. Povišanje cene se izračunava z enakim odstotkom, kot je prišlo do povečanja prej navedenih elementov kalkulacije. Pogodbenik potovanja ali potnik ima pravico razdreti pogodbo o organizaciji potovanja, če podražitev preseže 10 % osnovne cene aranžmaja. V tem primeru ima pravico do povračila vplačanega zneska brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov vizuma, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov.
O morebitni spremembi cene potovanja organizator potnika obvesti.
STC d.o.o. lahko v programu priporoči, da potnik plača storitve (fakultativni izleti, najem športne opreme, ipd), ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru STC d.o.o. ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno pri izvajalcu oziroma ponudniku storitve na kraju samem.

STC d.o.o. lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža, v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje cene aranžmaja nastopili in potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili.
Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj vedno izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je možnih več popustov in/ali ugodnosti, si potnik izbere tisti popust ali ugodnost, ki mu najbolj ustreza in za katerega izpolnjuje pogoje.

V. STORITVE, VŠTETE V CENI ARANŽMAJA
Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja ter organizacija potovanja.
Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

VI. POSEBNE STORITVE
Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v osnovni ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.).
V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oziroma dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k osnovni ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oziroma posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.
Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku STC d.o.o.-a oziroma predstavniku organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma, v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

VII. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA
Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na prijavnem mestu, kjer se je prijavil. V primeru, ko potnik odpove pogodbo o potovanju, ima STC d.o.o. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove pogodbo o potovanju, je dolžan STC d.o.o.-u povrniti administrativne stroške v višini 15,00 € na napotnico oziroma voucher.
V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.
Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je potnik odpovedal pogodbo o potovanju:
• 45 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 10% cene aranžmaja;
• 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 30% cene aranžmaja;
• 21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 40% cene aranžmaja;
• 14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 60% cene aranžmaja;
• 7 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja;
• Neudeležba brez odpovedi - 100% cene aranžmaja.

V primerih, ko STC d.o.o. ni organizator turističnega aranžmaja, veljajo pri ugotavljanju višine stroškov zaradi odpovedi potovanja najmanj naslednji pogoji:
• do 45 dni - 10% cene aranžmaja;
• 44 do 35 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja;
• 34 dni do vključno dneva pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja.

V vseh primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima STC d.o.o. poleg stroškov stornacije in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (TSC).

Če se potnik ne pojavi ali odpove pogodbo o potovanju na dan začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, ga STC d.o.o. oziroma drug organizator potovanja bremeni za celotno vrednost aranžmaja.

V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.
Ob odpovedi pogodbe o potovanju mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajni svetovalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da pogodbe o potovanju ni odpovedal.
Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti.
V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe s STC d.o.o.-om, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. Tudi v tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. V tem primeru pa je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s spremembo programa povzročil.

V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani STC d.o.o.a zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.
Potnik oziroma prodajno mesto lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, nastanitev, datum potovanja, vendar le pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. Za vsako tako spremembo STC d.o.o. zaračuna potniku administrativne stroške v višini 15,00 €. V primerih, ko pa so stroški spremembe višji, še zlasti, kadar aranžma obsega tudi prevoz s čarterjem ali prevoz z redno letalsko linijo, in nastanejo tudi stroški zaradi odpovedi in spremembe s strani izvajalcev, pa STC d.o.o. zahteva povrnitev dejanskih stroškov nastalih zaradi spremembe.


VIII. ODPOVEDNI RIZIKO
Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko vplača odpovedni riziko. Sporazum o odpovednem riziku se lahko sklene najkasneje na dan potrditve rezervacije in velja le v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci). Potnik lahko uveljavlja povračilo vplačanega zneska iz naslova vplačanega odpovednega rizika le ob predložitvi ustreznega pisnega dokazila.
Odpovedni riziko znaša 6% cene aranžmaja oz. minimalno 7 eur/os.. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odpovednega rizika, oziroma, da odpovedni riziko ni mogoč.
Ne glede na plačani odpovedni riziko ima STC d.o.o. v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 15,00 € po napotnici/voucherju ter pravico do zadrževanja zneska vplačanega odpovednega rizika. V primeru, ko je predmet pogodbe o potovanju nakup letalske vozovnice, STC d.o.o. poleg administrativnih stroškov zadrži tudi rezervacijsko pristojbino (TSC). Potnik ima iz naslova vplačanega odpovednega rizika torej pravico do povračila vplačanega zneska za pogodbeno dogovorjene turistične storitve, zmanjšane za administrativne stroške, vplačila odpovednega rizika in TSC. STC d.o.o. ne odgovarja za druge morebitne stroške, ki jih je imel potnik zaradi načrtovanega potovanja ali druge turistične storitve po pogodbi o potovanju (npr. stroški cepljenja, vizum, potni stroški, ipd.).
Potnik ima pravico do uveljavljanja vračila plačila na podlagi plačanega odpovednega rizika, v primeru, da pogodbo o potovanju zaradi zgoraj navedenih razlogov odpove najkasneje do dve uri pred pričetkom potovanja. Kot pričetek potovanja, ki se prične z organiziranim avtobusnim, letalskim ali ladijskim prevozom se šteje ura avtobusnega, letalskega ali ladijskega odhoda. V primeru, ko v turistični aranžma ni vključen organiziran prevoz, pa se kot pričetek potovanja šteje ura, ko bi potnik lahko dejansko prevzel nastanitveni objekt (običajno 14:00).
Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačanega odpovednega rizika. Pri turističnih aranžmajih, v katere ni vključen organiziran prevoz, potnik nima pravice do vračila vplačanega zneska na podlagi odpovednega rizika, če se na dan pričetka potovanja ne zglasi v nastanitvenem objektu.
Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo na pričetku potovanja ali med potovanjem. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačanega odpovednega rizika. Potnik prav tako nima pravice do povračila iz naslova odpovednega rizika v primeru, ko ne predloži ustreznega pisnega dokazila o opravičenem razlogu odpovedi potovanja.
Zahtevka za uveljavitev odpovednega rizika ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja.
V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odpovedni riziko in zaradi katerih potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe, ima STC d.o.o. pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti.
V primeru, da potnik sklene zavarovanje rizika odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova zavarovanja rizika odpovedi uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji poslovanja zavarovalnice. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, prek katere je sklenjeno zavarovanje rizika odpovedi.


IX. ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO ODPOVEDI POTOVANJA
STC d.o.o. si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali do spremembe programa potovanja. STC d.o.o. si pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu ali pogodbi o potovanju navedeno, število potnikov.

Če v programu ali v pogodbi o potovanju ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:

• za potovanje z avtobusom – najmanj 45 potnikov po avtobusu;
• za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi - najmanj 20 potnikov v posamezni skupini;
• za potovanje na medcelinskih letalskih progah - najmanj 15 potnikov v posamezni skupini;
• za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali hidrokrilnimi ladjami - najmanj 80% zasedenosti le-teh.

V primerih, ko STC d.o.o. izrecno pisno jamči odhod oziroma “garantira odhod”, ne more odpovedati potovanja.

STC d.o.o. si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za STC d.o.o. pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Pri turističnih aranžmajih ter ostalih turističnih storitvah, kjer je lepo oziroma ustrezno vreme bistven pogoj za izpolnitev programa, se odstop od pogodbe zaradi slabega oziroma neustreznega vremena šteje kot odstop od pogodbe zaradi izrednih okoliščin. V tem primeru ima potnik pravico le do povrnitve vplačanega zneska ali do prenosa vplačanega zneska na drug termin.
STC d.o.o. lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s STC d.o.o.-om, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil STC d.o.o..
STC d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oziroma do odpovedi potovanja zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere STC d.o.o. ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.
STC d.o.o. ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.
V primeru, da STC d.o.o. odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru STC d.o.o.-ove odpovedi potovanja, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.
O kakršnikoli naknadni spremembi programa STC d.o.o. potnika nemudoma obvesti. Če STC d.o.o. oziroma drug organizator potovanj odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve. Prav tako potnik nima pravice do povračila administrativnih stroškov in zavarovanja sklenjenega pri zavarovalnici.
STC d.o.o. ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.
V primeru, da stanje na kraju samem STC d.o.o.u ne dopušča nastanitve potnikov v naročenem objektu, lahko STC d.o.o. nastavi potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.

X. POTOVALNI DOKUMENTI IN OSTALE POTNIKOVE OBVEZNOSTI
Potnik se je dolžan informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. Potnik je dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v katero ali skozi katero potuje.
Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.
V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in STC d.o.o. za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.
Potnik si je dolžan pred potovanjem, oziroma do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. Če potnik teh obveznosti ne izpolni, ravna STC d.o.o. po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum STC d.o.o., le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve ter samih vizumov STC d.o.o. potniku ne vrača. STC d.o.o. ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam. Posredovanje STC d.o.o.-a pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam, kadar STC d.o.o.u ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku, določenem v programu ali ponudbi.
Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni...) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti natančno ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.
Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Na potovanju se je potnik dolžan obnašati na način, ki ne ogroža življenja ali zdravja svojih sopotnikov in ne ogroža samega poteka potovanja. V primeru, da se potnik obnaša v nasprotju s tem določilom, ga ima predstavnik organizatorja pravico izločiti iz nadaljnjega potovanja brez povračila kakršnihkoli stroškov, razen plačil, ki se plačujejo na kraju samem.
XI. OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM
STC d.o.o. potnikom obvestil pred potovanjem s klasično pošto ne pošilja, razen če v programu ni drugače določeno. Potniki prejmejo obvestilo pred potovanjem na svoj elektronski naslov (v primeru, da so ga podali ob prijavi), sicer pa obvestilo lahko prevzamejo na svojem prijavnem mestu, kjer je dostopno najkasneje tri (3) do sedem (7) dni pred pričetkom potovanja. STC d.o.o. -ovim potnikom sta na voljo tudi elektronski naslov info@stc.si in telefonska številka 040/57-15-15, kjer lahko obvestilo tudi naročijo. Obvestila pred potovanjem za enodnevne izlete ter za vse aranžmaje v Sloveniji in Hrvaški z lastnim prevozom se ne pripravljajo, saj so vsi napotki navedeni na samem programu potovanja.
V primeru, da potnik do en (1) dan pred odhodom ne prejme obvestila na svoj elektronski naslov, ga prav tako naprošamo, da se obrne na svoje prijavno mesto oziroma ne zgoraj navedeni e-naslov in/ali telefon.

Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov (klasični in/ali elektronski) za namen izpolnitve napotnice/voucherja, pogodbe in / ali obvestila, nosi potnik.

XII. ZDRAVSTVENI PREDPISI
Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oziroma zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. STC d.o.o. ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.
XIII. PRTLJAGA
Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik, ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in/oziroma drugih dragocenosti v hotelu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika, hotel oziroma drugega neposrednega ponudnika storitve. Za prevoz posebne prtljage, kot je kolo, surf, golf oprema... mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer ponavadi ob odhodu direktno na letališču. V vsakem primeru je prevoz tovrstne prtljage obvezno najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oziroma po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.
V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

STC d.o.o. ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz nastanitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

XIV. TOČNOST PREVOZNIKOV
STC d.o.o. ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prometu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. STC d.o.o. ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.
STC d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, leti preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva.
Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih potovalnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo ter s tem povezanimi transporti, ne pa tudi počitku.
Potnik je dolžan 48 ur pred povratkom pri predstavniku organizatorja preveriti uro povratka.

XV. IZGUBA DOKUMENTOV
Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove.

Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali STC d.o.o.-ovega predstavnika oziroma predstavnika organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma.
V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

XVI. INFORMACIJE
Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo STC d.o.o. bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.
Povprečna skrbnost stranke, ki svoje storitve naroča prek spleta ali telefonske prodaje in je torej vešča uporabe tovrstnih storitev, je, da si vse zanjo pomembne informacije pridobi sama prek spletnih strani nastanitvenega objekta ali počitniške destinacije.
NAVODILA in POSEBNI POGOJI ter KORISTNE INFORMACIJE objavljene v katalogih in/ali cenikih, veljajo za vse aranžmaje, tako za skupinske kot individualne odhode, za razpisane in posebej pripravljene programe in rezervirane storitve, ter so sestavni del SPLOŠNIH POGOJEV.
Fotografije objavljene na internetu in reklamnih materialih so informativne narave, zato STC d.o.o. ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter izgled, kadar tako jamstvo ni izrecno navedeno.
Navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato STC d.o.o. ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.
XVII. KATEGORIZACIJE NASTANITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH
Nastanitve v programih so označene v skladu z uradno nacionalno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi. Pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki veljajo v Republiki Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav, zato se na teh destinacijah priporoča rezervacija nastanitve višje kategorije.
Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu.
Hišni redi, prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva.
Pri aranžmajih, označenih z "all inclusive", je treba pozorno prebrati opis storitev v programu oziroma ponudbi, saj ne kaže enačiti vseh »all inclusive« ponudb. Običajno je osnovna storitev pri »all inclusive« ponudbi polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja), pri obrokih je všteta pijača.
Če potnik pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, lega - orientacija, določeno nadstropje), je nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v hotelu. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta ponavadi ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je ponavadi manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Ponavadi gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke.
XVIII. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE
Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem, vodji potovanja, STC d.o.o.-ovemu predstavniku oziroma predstavniku organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma, neposrednemu izvajalcu storitev oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. STC d.o.o. ne bo obravnaval reklamacije, ki ji potnik ni priložil zapisnika predstavnika organizatorja oziroma ponudnika storitve o reklamaciji, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem.
Pritožbeni postopek: Takoj na kraju samem potnik reklamira neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, STC d.o.o. ne bo upošteval kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno poročilo. Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku, to je v dveh mesecih od zaključka potovanja, poslati pisno pritožbo s priporočeno pošto na naslov: STC d.o.o., Vošnjakova 5, 1000 Ljubljana, ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.). Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po sprejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma, v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda odgovor na reklamacijski zahtevek potnika, se potnik odreka posredovanju pritožbe tretjim osebam in pristojnim institucijam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.
Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem STC d.o.o. ni organizator potovanja, bo STC d.o.o. pritožbo posredoval odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi reklamacije potnika pisno obvestil. Potnike seznanjamo, da imajo tuji organizatorji krajši čas za oddajo pritožb, in sicer 30 dni, zato svetujemo, da potnik pošlje reklamacijo v najkrajšem možnem času. V primeru, da STC d.o.o. nastopa zgolj v vlogi informatorja, mora potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju fakultativnega izleta, ogleda ipd. Brez pisne reklamacije STC d.o.o. ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.
Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer STC d.o.o. take reklamacije ne bo obravnaval. Prav tako STC d.o.o. ne bo obravnaval reklamacij, ki ne bodo poslane na zgoraj navedeni naslov in reklamacij, poslanih prek elektronske pošte.
Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.
V skladu z 894. členom Obligacijskega zakonika se omeji največja odškodnina zaradi nepopolne opravljene storitve na vplačani znesek. Potnik ima pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima STC d.o.o. pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona. Omejitev odgovornosti velja za vsa potovanja za katere je sklenjena pogodba o potovanju. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.
XIX. POLTITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

1. O politiki varstva osebnih podatkov
Namen Politike varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) je seznanitev naročnikov, oziroma potnikov, ter drugih oseb (v nadaljevanju: Posamezniki) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani družbe STC d.o.o. (v nadaljevanju: STC d.o.o.) ter pravicami posameznikov na tem področju. Hkrati ta politika dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov.

V politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:

• kontaktne informacije pooblaščene osebe za varstvo podatkov družbe STC d.o.o.;
• namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov, vključno s profiliranjem osebnih podatkov posameznikov;
• posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države;
• čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov;
• pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov;
• pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.
Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na posameznike, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe.


2. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Upravljavec osebnih podatkov posameznikov, ki se obdelujejo v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov, je STC d.o.o., Podpeč 16, 6275 Črni Kal. V družbi je imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu gdpr@stc.si.


3. Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov
3.1 Obdelava na podlagi pogodbe:
STC d.o.o. obdeluje osebne podatke posameznikov za izpolnjevanje svojih obveznosti iz pogodbenega razmerja za storitve organizacije potovanj, ali druge storitve, dogovorjene med pogodbenimi strankami. V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti STC d.o.o. obdeluje osebne podatke posameznikov za naslednje namene:
• identifikacija posameznika;
• priprava ponudbe in sklenitev pogodbe;
• oprava storitve, pri čemer lahko STC d.o.o. posreduje podatke drugim pogodbenim partnerjem (npr. partnerskim agencijam, hotelom, letalskim družbam, prevoznikom, itd.) , tudi v tretjih državah, če je to neizogibno potrebno za izvedbo pogodbenega razmerja;
• pošiljanje obvestil posameznikom v zvezi z izvajanjem pogodbenega ali drugega razmerja;
• obveščanje o spremembi zakonodaje na določenem področju ali spremembi prodajnih pogojev;
• zaračunavanje storitev;
• reševanje ugovorov ali reklamacij posameznikov;
• izvajanje morebitnih postopkov izterjave, prodaja terjatev;
• za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med STC d.o.o.om in posameznikom.
V obsegu, nujno potrebnem za preverjanje pristnosti in identifikacijo transakcij, STC d.o.o. obdeluje podatke tudi za potrebe obračuna provizij zaposlenim in poslovnim partnerjem, ki prodajajo storitve posameznikom, ter opredelitev njihove učinkovitosti ter pripravo poročil in planiranje nadaljnjih prodajnih aktivnosti.

Za potrebe izvajanja storitev organizacije potovanj ter z njimi povezanih storitev, ali drugih storitev, ki jih je naročil posameznik, STC d.o.o., obdeluje vse podatke, ki so za to potrebni.

Sem sodijo zlasti a ne izključno: naziv, ime, priimek, spol, rojstni datum, naslov, kraj, država, regija, telefonska št., mobilna tel. št., faks, e-naslov, pošta, status aktiven/neaktiven, državljanstvo, številka osebne izkaznice in/ali številka potnega lista (v primeru, če država, kamor potnik potuje, to izrecno zahteva, ali če način potovanja (ladja) to zahteva, kot npr. ladijski manifest), datum veljavnosti dokumenta, datum izdelave dokumenta, izobrazba, poklic, (ne)kadilec, številka pogodbe (rezervacija), opis proizvoda, opis storitve, dodatne storitve, destinacija, datum pričetka storitve, cena, popust, številka računa, tip računa, način plačila, št. blagajniškega dokumenta, datum izdaje računa, datum zapadlost (rok plačila), končni znesek, valuta plačila, podatki, ki so potrebni za izvedbo samega potovanja skladno z 88. členom OZ (kraj in dan izdaje, označbo in naslov organizatorja potovanja, ime potnika, kraj in dan začetka in konca potovanja; dneve bivanja, potrebne podatke o voznem redu, cenah in pogojih prevoza ter kakovosti prevoznih sredstev; potrebne podatke o bivanju z navedbo kraja namestitve, tipa in kategorije namestitvenega objekta, o številu obrokov (npr. polni penzion, polpenzion, zajtrk), natančen program potovanja ter podatke o drugih storitvah, ki so zajete v skupni ceni; ali je potrebno najmanjše število potnikov za izvedbo potovanja in rok za obvestilo potnika o morebitni odpovedi potovanja; skupno ceno za skupek storitev, predvidenih v pogodbi; pogoje pod katerimi lahko potnik zahteva razvezo pogodbe, rok za pritožbo in zahtevo za znižanje cene zaradi nekvalitetno ali nepopolno opravljenih storitev; potrebne podatke o mejnih in carinskih formalnostih, sanitarnih, denarnih in drugih upravnih predpisih oziroma druge podatke, za katere se šteje, da bi bilo koristno, če bi jih vsebovalo potrdilo), blagajniško potrdilo, znanje tujega jezika.


3.2 Obdelava na podlagi zakona:
STC d.o.o. obdeluje osebne podatke posameznikov za namene sklepanja, izvajanja, spremljanja zaračunavanje in prekinitev pogodbe organizacije potovanj, ali drugih storitev.

STC d.o.o. lahko te podatke posreduje tudi drugim poslovnim partnerjem, policiji ali drugim pristojnim organom, če tako predvideva zakon. Iz vsakokrat veljavne zakonodaje lahko izhajajo tudi drugi nameni obdelave.


3.3 Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva STC d.o.o.:
STC d.o.o. lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva STC d.o.o., ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar se podatki nanašajo na otroka. Kadar gre za nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih o posamezniku, STC d.o.o. opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Taka nadaljnja uporaba podatkov v psevdonimizirani ali agregirani obliki na primer predstavlja zakonito uporabo podatkov za trženjske in druge poslovne oziroma tehnične analize družbe STC d.o.o..

Skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov sodi med zakonite interese tudi neposredno trženje. Za potrebe neposrednega trženja lahko STC d.o.o. tudi brez privolitve oblikuje profile Posameznikov na podlagi osnovnih informacij o izbranih produktih, kot so npr. vrsta oziroma specifične karakteristike izbranega produkta, čas izbire, ali pretekli trženjski stiki s posameznikom zlasti glede izraženega interesa, ali odsotnosti interesa za določene storitve oziroma produkte. Tako osnovno profiliranje ne bo nikdar vključevalo občutljivih podatkov. Posameznik lahko navedeni obdelavi ugovarja skladno s točko 6/iv Politike.

Na podlagi zakonitega interesa lahko STC d.o.o. Posameznike kontaktira za namene izboljšave storitev ali za potrebe ugotavljanja njihovega zadovoljstva s storitvami, tudi v primerih, ko to ni nujno potrebno za izvajanje pogodbe. STC d.o.o. zaradi tehtanja tega interesa z interesi posameznika ne kontaktira ponovno tistih posameznikov, ki so temu ugovarjali.

STC d.o.o. ima zakonit interes podatke do preteka zakonitega roka hrambe, hraniti in nadalje uporabljati za analize in raziskave za potrebe trženja, poslovnega načrtovanja in podobno.


3.4 Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov:
Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga STC d.o.o. pridobi od posameznika. Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbi in storitvah, pripravo ponudbe prilagojene posameznikovim potrošniškim navadam, ali opravljanje storitev z dodano vrednostjo. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki jih je v soglasju izbral Posameznik. Obveščanje z uporabo e-poštnega naslova lahko vključuje posredovanje e-poštnega naslova zunanjemu obdelovalcu z namenom prikaza oglasnih sporočil družbe STC d.o.o. med brskanjem na spletu.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredeli STC d.o.o., pri čemer si STC d.o.o. pridržuje pravico do identifikacije stranke. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja in ne na podatke, katerih obdelava se izvaja na podlagi druge zakonite podlage. Veljavno je zadnje podano soglasje posameznika. Možnost preklica soglasja na predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju posameznika z družbo STC d.o.o.. Soglasje lahko da tudi eden od staršev, rejnik ali skrbnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam. Takšno soglasje bo veljalo dokler ga eden od staršev, rejnik ali skrbnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali spremeni.

Kjer soglasje vključuje neposredno trženje na podlagi posameznikovega profila, lahko STC d.o.o. izvaja profiliranje posameznika na podlagi naročenih storitev, dejansko izvedenih storitev in drugih podatkov, ki jih je STC d.o.o. na podlagi soglasja zbral o posamezniku. Profiliranje lahko ima za posledico ponudbo, oziroma informacijo o ponudbi družbe STC d.o.o., ki je prilagojena posamezniku, vendar za posameznika v nobenem primeru ne ustvarja pravnih obveznosti. Profiliranje za potrebe neposrednega trženja lahko vključuje tudi uporabo rojstnega datuma.


4. Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora)
STC d.o.o. lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenskih predpisih, posreduje osebne podatke o Posameznikih:


• fizičnim in pravnim osebam, ki so STC d.o.o.ovi pogodbeni partnerji in za STC d.o.o. izvajajo posamezne storitve z namenom izvrševanja pogodbenega razmerja med STC d.o.o.om in Posameznikom (npr. partnerskim agencijam, hotelom, letalskim družbam, prevoznikom, itd.);
• državnim organom tretjih držav
• fizičnim in pravnim osebam, ki so STC d.o.o.ovi pogodbeni partnerji in za STC d.o.o. izvajajo naloge obdelave kot so na primer priprava in pošiljanje računov ali podatkovna analitika, vzdrževanje in razvoj omrežja in storitev, vključno s programsko opremo, kadar te naloge v potrebnem obsegu vključujejo obdelavo osebnih podatkov;
• fizičnim in pravnim osebam, ki za STC d.o.o. opravljajo storitve prodaje in trženja, vključno s prodajo in trženjem na terenu, ali sodelujejo s STC d.o.o.om na področju trženja in prodaje lastnih storitev, ali storitev tretjih oseb, v obsegu, ki je potreben za tovrstne naloge v sklopu namenov in podlag, opredeljenih v tej Politiki.
Posredovanje podatkov v tretje države se zagotavlja v skladu z zakonskimi podlagami za iznos podatkov v tretje države, ki jih predpisujejo pravo EU ter veljavni slovenski predpisi. Mogoče podlage vključujejo:
• izvedbeni akt Evropske komisije o ustreznosti varstva v tretji državi;
• zavezujoča poslovna pravila, skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov, če so ta ustrezno odobrena;
• standardna določila o varstvu podatkov;
• drug mehanizem, ki ga dopušča Splošna uredba o varstvu podatkov.
5. Rok hrambe osebnih podatkov
STC d.o.o. lahko podatke iz pogodbenega razmerja, z namenom dokazovanja v primeru zahtevkov, ki bi izhajali iz tega razmerja, hrani še pet let po njegovem prenehanju, oziroma do poplačila terjatve. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Če se podatki obdelujejo na podlagi privolitve Posameznika, zaradi trženja storitev družbe STC d.o.o., se ti podatki lahko v potrebnem obsegu obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje ali storitve.

V primeru, da področen zakon predvideva drugače rok hrambe osebnega podatka se upoštevajo določila tistega zakona.


6. Pravice Posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
STC d.o.o. zagotavlja Posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. STC d.o.o. lahko rok za uresničevanje pravic Posameznika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. V primeru podaljšanja roka, o vsakem takem podaljšanju STC d.o.o. obvesti Posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka, skupaj z razlogi za zamudo.

STC d.o.o. sprejema zahteve v zvezi s pravicami Posameznika na elektronski naslov gdpr@stc.si ali po pošti na naslov STC d.o.o. d.d., Podpeč 16, 6275 Črni Kal.

Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko STC d.o.o. zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko družba STC d.o.o. zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Posameznikom omogoča STC d.o.o. naslednje v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

• pravico do dostopa do podatkov;
• pravico do popravka;
• pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«);
• pravico do omejitve obdelave;
• pravico do prenosljivosti podatkov;
• pravico do ugovora.
6.1 Pravica do dostopa do podatkov
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od družbe STC d.o.o. dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:
• nameni obdelave;
• vrste osebnih podatkov;
• uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
• kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
• obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
• pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
• kadar osebni podatki niso zbrani od Posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
• obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za Posameznika.
Na podlagi zahteve posameznika družba STC d.o.o. zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko STC d.o.o. zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.


6.2 Pravica do popravka
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da STC d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.


6.3 Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da STC d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim. STC d.o.o. ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:


• kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
• kadar Posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
• kadar Posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa družbe STC d.o.o., pa za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
• kadar Posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja;
• kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom;
• kadar gre za podatke, nepravilno zbrane od mladoletne osebe za uporabo storitev informacijske družbe, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.
6.4 Pravica do omejitve obdelave
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da STC d.o.o. omeji obdelavo, kadar:
• Posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
• je obdelava nezakonita in Posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
• STC d.o.o. osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
• je Posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
6.5 Pravica do prenosljivosti podatkov
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval STC d.o.o., v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga STC d.o.o., ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi Posameznika, ali pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.


6.6 Pravica do ugovora
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva STC d.o.o. ali tretja oseba. V tem primeru STC d.o.o. preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima Posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.


7. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
Vsak Posameznik ima pravico do pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Posameznik lahko morebitno pritožbo, pošlje na elektronski naslov gdpr@STC d.o.o..si ali po pošti na naslov STC d.o.o. Podpeč 16, 6275 Črni Kal. Prav tako ima vsak Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov. Če je Posameznik pri družbi STC d.o.o. uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu, v roku 15 dni vloži obrazloženo pritožbo pri družbi STC d.o.o.. STC d.o.o. bo o pritožbi odločil kot o novi zahtevi in sicer v petih delovnih dneh od prejema.


8. Veljavnost Politike
Ta Politika je objavljena na spletni strani www.balkanekspres.si in začne veljati 25. 5. 2018.
XX. POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV
Izvlečki po Zakonu o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS št. 98/2004-UPB2, 126/2007, 86/2009, 78/2011 v nadaljevanju: ZVPot), ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev:
Uporaba: ZVPot se nanaša izključno na potrošnike.
Obseg uporabe: ZVPot se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve.
 Dogodek:                                                                                                        Rok:
Možnost odpovedi potovanja zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev Obvestilo potnikom najkasneje 7 dni pred odhodom
Dvig cene – le zaradi sprememb cene goriv, tarif, menjalnih tečajev Obveščena stranka 20 dni pred odhodom, možnost odstopa s strani stranke če je povečanje višje od 10% vrednosti aranžmaja
Rok za reklamacijo 2 meseca od konca potovanja
Odgovor na reklamacijo 8 dni po prejemu reklamacije
Menjava stranke na željo stranke  8 dni pred odhodom če je mogoče spremembo urediti – na stroške stranke


XXI. KONČNA DOLOČILA
V vseh cenah iz ponudbe STC d.o.o.a je že vključen davek na dodano vrednost.
V primeru spora med strankami je pristojno sodišče, kjer ima kupec stalno bivališče.
Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe, sklenjene od dneva objave na spletnih straneh www.balkanekspres.si in www.vamostamos.si.

POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE
Ti posebni pogoji veljajo za določene posamezno naštete turistične aranžmaje (medcelinska potovanja, križarjenja, katalog Zima, katamaran Prince of Venice, transferji do bližnjih letališč (glej točko XII)…) v tistem delu, ki se razlikuje od teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, drugače veljajo tudi za te aranžmaje splošni pogoji za turistične aranžmaje in navodila oziroma določilo v posameznem programu, če je tam drugače določeno.

I. V PRIMERU NASTANITVE V APARTMAJIH
V primeru, da temelji želeni, naročeni in plačani turistični aranžma na nastanitev v apartmajskih objektih oziroma posameznih apartmajih, je možen vstop v apartmaje po 16.00 na dan pričetka posameznega aranžmaja. Zadnji dan posameznega aranžmaja je potrebno apartma zapustiti do 10.00.

II. V PRIMERU POSAMEZNE PRIJAVE OB NASTANITVAH V DVOPOSTELJNIH SOBAH
V primeru posamezne prijave za turistične aranžmaje ali potovanja lahko potnik, glede na določilo drugega odstavka V. točke teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, prepusti STC d.o.o.-u, da se mu potrudi najti sopotnika na istem turističnem aranžmaju, s katerim bo delil sobo, oziroma, ki je pripravljen z njim deliti sobo. Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo, v primeru, da takega potnika posamezno prijavljenemu potniku STC d.o.o. ni uspel najti.
V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik v skladu s prvim odstavkom te točke, se takemu potniku vrne doplačilo za nastanitev v enoposteljni sobi, oziroma se doplačilo obračuna pri končnem plačilu potovanja.

III. ZA MEDCELINSKA POTOVANJA IN MEDCELINSKE TURISTIČNE ARANŽMAJE
Prijave potnikov za medcelinska potovanja in medcelinske turistične aranžmaje sprejemajo vse poslovalnice STC d.o.o.-a in druge pooblaščene turistične agencije do zasedenosti prostih mest, vendar pa najkasneje do 60 dni pred odhodom. V primeru, da razpisne možnosti na posameznem potovanju oziroma turističnem aranžmaju to dopuščajo, je prijava možna tudi znotraj 60 dnevnega roka. Ob prijavi plača potnik prijavnino v višini 30% vrednosti potovanja oziroma aranžmaja, preostali del pa plača najkasneje 14 dni pred pričetkom potovanja.
V primeru potnikove prijave na potovanje oziroma turistični aranžma znotraj 60-dnevnega roka do pričetka potovanja oziroma aranžmaja, STC d.o.o. ne jamči razpisanih pogojev potovanja oziroma aranžmaja, ampak trenutno najugodnejše pogoje.
STC d.o.o. ne odgovarja za spremembe prehodnih ali odhodnih časov letalskih poletov, ki jih lahko letalski prevoznik spreminja, zato mora potnik pred posameznim odhodom oziroma ob vsaki prekinitvi potovanja preveriti in potrditi nadaljnji urnik potovanja najmanj 48 ur pred potovanjem.
Posebni pogoji za medcelinska potovanja veljajo za vse medcelinske turistične aranžmaje. Dostopni so v tiskani obliki ter na spletnih straneh www.balkanekspres.si in www.vamostamos.si.
IV. ZA ARANŽMAJE IZ KATALOGA ZIMA – SMUČANJE
Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za višjo silo, zato STC d.o.o. ravna v primeru odpovedi potovanja s strani potnika zaradi pomanjkanja snega v skladu s splošnimi pogoji za primer potnikove odpovedi potovanja. Izrecno navajamo, da je odstopnina v primeru najema apartmaja izključno za odpoved najema celotnega apartmaja in ne posameznih oseb.

V. POSEBNI POGOJI ZA KRIŽARJENJA
Posebni pogoji za križarjenja veljajo za vsa križarjenja in jih potniki prejme ob prijavi ter so na voljo kot posebna tiskana priloga, dostopni pa so tudi na spletnih straneh www.balkanekspres.si in www.vamostamos.si.
Pri turističnih aranžmajih, kjer je ladja Prince of Venice izvajalec programa, si STC d.o.o. v primeru za plovbo neustreznega vremena, pridržuje pravico odpovedati pogodbo o potovanju. STC d.o.o. si pridržuje pravico do odpovedi potovanja zaradi neustreznega vremena tudi tik pred začetkom izleta ali potovanja z ladjo Prince of Venice. Kot pričetek izleta ali potovanja se šteje ura odhoda, ki je predvidena v skladu s programom. V tem primeru potniku pripada le pravica do vplačanega zneska oziroma do prenosa vplačanega zneska na drug termin.

VI. ZA ARANŽMAJE, KJER STC D.O.O. NI ORGANIZATOR POTOVANJA
V primerih, da STC d.o.o. ni organizator potovanja, nastopa v vlogi posrednika. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila prijavnine in dokončnega plačila (roki) ter morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba je podana tudi na potrdilu o potovanju. Šteje se, da STC d.o.o. prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo rešuje organizator potovanja.

VII. TELEFONSKA PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV
V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno:
• s posredovanjem številke kreditne kartice,
• v primeru dogovora o plačilu s položnico ali plačilu v poslovalnici, s posredovanjem osebnih podatkov potnika in ostalih udeležencev.
Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke rezervacije v roku 3 dni od izvršene prijave, razen če ni določen oziroma dogovorjen daljši oziroma krajši rok. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.
Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma oziroma potovanje.

VIII. PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV PREK INTERNETA
V primeru naročila oziroma prodaje turističnega aranžmaja prek INTERNETA, veljajo ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje in posebni pogoji poslovanja ter ponudba, objavljeni na STC d.o.o.-ovi INTERNETNIH straneh (www.balkanekspres.si in www.vamostamos.si) oziroma na internetni strani posrednika STC d.o.o..
V primeru, da si določila teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na INTERNETNI strani, nasprotujejo, veljajo določila objavljena na internetni strani.
Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil za tisti trenutek, ko je naročil posamezno STC d.o.o.-ovo storitev prek INTERNETA. Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo celotne storitve v roku 3 dni po posredovanju naročila oziroma prijave, razen če ni določen drugačen rok. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.
IX. POTOVANJE Z OTROKI
V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti, določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb, popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja ali na celotni turistični aranžma.
Pogoji in višina posameznega popusta so določeni v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ne predvideva tovrstnih posebnih popustov.
Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oziroma voucherju za posamezni turistični aranžma, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja.

X. POTOVANJA V ZADNJEM HIPU ali LAST MINUTE ARANŽMAJI in ostali nižje cenovni aranžmaji
Potovanje v zadnjem hipu ali „last minute“ aranžma pomeni, da gre za zadnje proste turistične aranžmaje.

Organizator ima občasno možnost nuditi tudi nekatere posebej označene nižje cenovne aranžmaje, pri katerih pa ime hotela ni nujno znano že ob sklenitvi pogodbe. To pomeni, da ime objekta še ni navedeno v pogodbi o potovanju. Pri teh aranžmajih organizator jamči za podatke, ki pa so navedeni v pogodbi in obsegajo najmanj: kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji), tip sobe, storitev v hotelu (nočitev, polpenzion, all inclusive....) in kraj nastanitve. Pri teh aranžmajih se potnik seznani z imenom objekta nastanitve najkasneje z obvestilom o odhodu.
XI. LETALSKI PREVOZI Z NIZKOCENOVNIMI LETALSKIMI PREVOZNIKI
Na letu z nizkocenovnimi letalskimi prevozniki je potniku dovoljen 1 kos ročne prtljage (nahrbtnik/kovček), ki jo nese v letalo, ki lahko meri največ: 56X45X25 cm. V ceno aranžmaja je že vključen tudi 1 kos prtljage na osebo, ki se odda ob prijavi za let, s skupno težo 15 kg (v nekaterih primerih 20 kg). Natančno dovoljena teža (tako za ročno prtljago kot za prtljago, ki se odda ob prijavi za let), ki je vključena v ceno, je navedena v obvestilu pred odhodom na potovanje in je odvisna od izbranega prevoznika. Hrana in pijača na letalu nista všteta v ceno, sedežni red na letalu praviloma ni vnaprej določen. Ob prijavi je potrebno navesti TOČNO IME IN PRIIMEK tako kot sta napisana v potovalnem dokumentu, s katerim bo potnik potoval (veljavna osebna izkaznica ali potni list). Posamezni prevozniki zahtevajo tudi številko, veljavnost in vrsto osebnega dokumenta, s katerim bo potnik potoval ter potnikove rojstne podatke. Kakršnakoli naknadna sprememba navedenih podatkov potrebnih za potovanje ima za posledico dodatne stroške ali celo nakup nove vozovnice, oboje bremeni potnika. Določeni nizkocenovni letalski prevozniki (Wizzair, npr.) lahko odpovejo let brez vračila denarja in z možnostjo spremembe datuma leta, v takih primerih STC d.o.o. ne odgovarja za nastale spremembe in stroške.
XII. TRANSFERJI DO BLIŽNJIH LETALIŠČ ''AVIO EKSPRES''

a) Uvodne določbe

S splošnimi pogoji poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji) so opredeljeni pogoji prodaje in nakupa storitev posredovanja in organizacije prevoza oseb ter obveznosti in odgovornosti pravnih in fizičnih oseb, kot kupcev, pri naročanju storitev in sklepanju pogodb za storitve. Na podlagi splošnih pogojev se stranki dogovorita o pravicah in obveznostih obeh pogodbenih strank v poslovnem odnosu, kjer družba STC d.o.o., Vošnjakova 5, 1000 Ljubljana, posreduje in organizira prevoze oseb (v nadaljevanju: STC d.o.o.), naročnik pa naroča in kupuje storitev posredovanja in organizacije prevoza oseb.
b) Opredelitev pojmov
Blagovna znamka Avio Ekspres je del spletnih portalov www.balkanekspres.si in www.vamostamos.si, ki sta v lasti in upravljanju družbe STC d.o.o.. Podjetje STC d.o.o. izvaja lastne prevoze, prevoze drugih prevoznikov, organizirane izlete drugih turističnih agencij kot informator, naročnik pa kot uporabnik prevoza oziroma kupec storitve. STC d.o.o. v določenih primerih nastopa kot posrednik drugih organizatorjev prevoza. Naročnik je vsaka pogodbena stranka oz. naročnik storitve. Naročnik je hkrati tudi plačnik storitve. Naročnik prevoza koristi storitve skladno s specifikacijo navedeno v splošnih pogojih. Posrednik je podjetje, ki je istočasno tudi naročnik, ki pa ni končni uporabnik storitve, ampak naroča storitev v imenu in za nekoga drugega. Posrednik je lahko turistična agencija, hotel, turistično-informacijski center ali druga pravna oseba. Drugi prevoznik je izvajalec prevoza, ki ga STC d.o.o. posreduje. Vsi drugi prevozniki, ki jih STC d.o.o. posreduje, so pogodbeno zavezani spoštovati splošne pogoje STC d.o.o.. Prevozna pogodba je pogodba, kjer se prevoznik zavezuje, da bo naročnika ali njegovega potnika prepeljal do določenega kraja, naročnik pa, da bo prevozniku plačal ustrezno prevoznino. Prevozna pogodba je sklenjena, ko potnik potrdi splošne pogoje na spletni strani oz. portalu STC d.o.o. in opravi nakup - plača naročeno storitev. Ura najkasnejšega prihoda je zadnja ura, ob kateri je STC d.o.o. dolžan naročnika najkasneje pripeljati in izkrcati na destinaciji. Ura najzgodnejšega odhoda je ura, ko je naročnik pripravljen na letališču za odhod.
c) Prevozi in cena
Iskanje ponujenih vrst prevozov in cene, rezervacija, plačilo in potrditev poteka preko spletnih portalov www.balkanekspres.si in www.vamostamos.si. V procesu rezervacije prevoza mora naročnik vpisati ali gre za enosmerni ali povraten prevoz, število oseb, datum prevoza in uro najkasnejšega prihoda ali uro najzgodnejšega odhoda, kar vse vpliva na ceno prevoza. Cena Zbirnega prevoza je fiksna, cene Zasebnih prevozov se določi glede na povpraševanje po določenem prevozu. V primeru prevozov na letališča ali druge lokacije, od koder naročnik nadaljuje prevoz z letalskim ali drugačnim prevoznikom, je izjemno pomemben izračun ure najkasnejšega prihoda oz. ure najzgodnejšega odhoda v primeru povratka. Ta izračun mora naročnik opraviti sam v skladu z navodili in zahtevami drugega prevoznika, kdaj je zadnji čas za prihod na odhodno lokacijo, oziroma ob kateri uri se pričakuje prihod iz letališke stavbe (avtobusne, železniške postaje...) in možnost nadaljevanja potovanja z STC d.o.o..
d) Vrste prevozov
STC d.o.o. vam nudi naslednje tipe prevozov, odvisno od vaših zahtev in želja:
Zasebni prevoz pomeni, da gre za prevoz prilagojen naročilu in uram, ki jih želi naročnik in ki poteka od naslova vstopnega mesta do naslova na končni destinaciji po željah naročnika (se na željo zaustavite na določenem kraju, medtem ko vas voznik počaka in nato nadaljujete želeno pot). Prevozu ne dodajamo drugih potnikov. Prevoz načrtujemo tako, da upoštevamo navedene podatke ura najkasnejšega prihoda ali ura najzgodnejšega odhoda. V tem primeru STC d.o.o. ne odgovarja za morebitne zamude na destinacijo. Prevoz se opravi z vozilom izbranim glede na število potnikov. V primeru odpovedi s strani naročnika do 48 ur pred odhodom, se vplačan denar vrne naročniku. Dodatna ugodnost rezervacije Zasebnega prevoza je: vkrcanje in izkrcanje po želji na večih lokacijah.
Zbirni prevoz je najugodnejši tip prevoza, ki ga nudimo naročnikom. Pri zbirnih prevozih združujemo posamezna naročila večih naročnikov z enakimi relacijami in podobnimi urami. Zaradi združevanja naročil lahko pride do čakanja ter postankov na posameznih lokacijah (letališčih, železniških in avtobusnih postajah, hotelih, prenočiščih,…). Ura odhoda/prihoda se prilagaja potrebam naročnikov, ki so rezervirali prevoz. STC d.o.o. se vedno trudi združevati naročila tako, da prihaja do čim manjših odstopanj od želenih časov in s tem čim krajših čakalnih časov. Pri zbirnem prevozu, so možne lokacije vkrcanja in izkrcanja točno določene. Za želeni vstop na drugih lokacijah prosimo, da to navedete v opombah. V primeru odpovedi zbirnega prevoza s strani naročnika se vplačani denar ne vrača.
STC d.o.o. vam poleg nizkocenovnih prevozov nudimo tudi STANDARD IN BUSINESS PREVOZE (prevoz z avtomobilom ali kombi prevoz) ter NAJEM Z VOZNIKOM, za turistične agencije, hotele, podjetja...
e) Rezervacija, plačilo in potrditev
Na portalih www.balkanekspres.si in www.vamostamos.si izpolnite obrazec Rezervacija/Povpraševanje, z vsemi potrebnimi podatki in podrobnostmi, ki jih zahteva sistem. Če ste posrednik morate vpisati mobilno telefonsko številko potnika v opombe. V primeru, da imate dodatne želje oz. vprašanja tudi to napišite v opombe. S plačilom prevoza soglašate s splošnimi pogoji STC d.o.o.. STC d.o.o. ni dolžan nuditi storitev nikomur, ki ne soglaša s splošnimi pogoji poslovanja STC d.o.o..
Po oddanem povpraševanju, vam bomo v najkrajšem možnem času odgovorili z vsemi potrebnimi informacijami glede možnosti prevozov, ki vam jih lahko ponudimo, na podlagi katerih boste, v primeru da vam ponudba odgovarja, lahko potrdili rezervacijo.
Za dokončno potrditev rezervacije vplačate dogovorjeni znesek, po predračunu, ki vam bo posredovan.

f) Sklenitev pogodbe
S plačilom je pogodba med STC d.o.o. in naročnikom sklenjena ter prevoz potrjen. STC d.o.o. se s tem zavezuje, da bo prevoz izpeljan s strani STC d.o.o. ali drugega prevoznika pod enakimi pogoji. STC d.o.o. si pridružuje pravico ponudbe denarnega nadomestila namesto izvedbe prevoza in povrnitev stroškov oz. naročniku uredi drug prevoz in doplača morebitno razliko v ceni prevoza. V primeru, da naročnik to ponudbo sprejme,STC d.o.o. ni več zavezan k izvedbi prevoza. STC d.o.o. ne opravlja prevozov oseb mlajših od 15 let brez spremstva ali pooblastila skrbnika in živali (brez spremstva in predhodne odobritve).
g) Odpoved, sprememba ali zamuda s strani naročnika
Odpoved s povračilom vplačanega denarja je mogoča le v primeru Zasebnega prevoza, če naročnik obvesti STC d.o.o. o odpovedi vsaj 48 ur pred dogovorjenim pričetkom vožnje. V primeru odpovedi Zbirnega prevoza ni povrnitve vplačanega denarja, saj je prevoz kljub temu izveden zaradi drugih potnikov, ki so rezervirali prevoz. STC d.o.o. ne sodeluje z letalskimi in drugačnimi prevozniki, zato je pogodba o prevozu med naročnikom in STC d.o.o. neodvisna od letalskih in drugačnih prevoznikov, s katerimi ima naročnik tudi sklenjene pogodbe. V primeru daljših zamud letalskih in drugačnih prevoznikov STC d.o.o. ni dolžan čakati na naročnika in je, v takem primeru pogodba med STC d.o.o. in naročnikom odpovedana, pri čemer daljša zamuda pomeni dlje kot 45 minut od dogovorjene ure odhoda v primeru zbirnega prevoza in dlje kot 120 minut od dogovorjene ure odhoda v primeru zasebnega prevoza. Pri zasebnem prevozu, po preteku 120 minutne zamude, potnike počakamo še največ 3 ure, pri čemer se vsaka začeta čakalna ura doplača, po ceni 20€/uro z vštetim DDV. Enako velja v primeru drugih nepričakovanih sprememb, kot so: sprememba prihoda letala na drugo letališče, kot je bilo rezervirano, zamuda letala zaradi napačno vpisane ure najkasnejšega prihoda ali ure najzgodnejšega odhoda.
V kolikor gre za zamujanje s strani potnika, ki ni povezano z zamudo letala/vlaka (oz. potnik ni sporočil točnih podatkov o letu – številka leta in ura pristanka), se potnika v primeru zbirnega prevoza čaka največ 15 minut, v primeru zasebnega prevoza pa največ 45 minut. Pri zasebnem prevozu, po preteku 45 minutne zamude, potnike počakamo še največ 3 ure, pri čemer se vsaka začeta čakalna ura doplača, po ceni 20€/uro z vštetim DDV. Spremembe že vplačanih rezervacij za Zbirne prevoze niso mogoče. V primeru odpovedi ni denarnega povračila, mogoče pa je pridobiti ugodnost v obliki popusta za novo rezervacijo, ki mora biti opravljena v roku 5 dni od odpovedi in velja za prevoz na enaki relaciji. Višina popusta znaša: 50% za odpoved sporočeno več kot 14 dni pred rezerviranim prevozom; 30% za odpoved 3-14 dni pred rezerviranim prevozom. Za odpoved manj kot 3 dni pred prevozom potnik ni upravičen do ugodnosti v obliki popusta.

h) Obveščanje potnikov in informacije o prevozih
STC d.o.o. obvešča javnost o akcijskih cenah, novih relacijah, in drugih novostih preko občasnih e-poštnih sporočil, socialnih omrežij in spletnih portalov www.balkanekspres.si in www.vamostamos.si.
Dan pred potrjenim Zbirnim prevozom STC d.o.o. pošlje na mobilno telefonsko številko naročnika/potnika SMS s točno uro in lokacijo vkrcanja. V primeru Zasebnega prevoza je točna ura odhoda določena že takoj ob potrditvi prevoza.
i) Potek vožnje
Začetek vožnje je definiran s trenutkom, ko naročnik/potnik zasede svoje mesto v vozilu in ko voznik fizično začne s premikom vozila v smeri dogovorjene destinacije. Prekinitev vožnje med začetno in končno destinacijo pomeni postanek. Na poteh krajših od 250 Km je predviden postanek 10 min, na daljših poteh pa 30 min. Za postanke se voznik vsakokratno dogovori s naročniki/potniki, pri čemer je potrebno soglasje vseh. Ob prepogostih postankih na izrecno željo naročnikov/potnikov voznik ne odgovarja za morebitne zamude na končno destinacijo. Konec vožnje nastopi takrat, ko na končni destinaciji vozilo zapustijo vsi naročniki/potniki. V primeru Zbirnega prevoza je mogoče, da se vozilo na poti ustavlja na drugih vstopnih ali izstopnih postajah ter posledično ne pelje po najbolj optimalni poti, kar pomeni daljše trajanje vožnje.
j) Izredne prekinitve vožnje, zamude in odpoved s strani STC d.o.o.
Če je prevoz prekinjen zaradi vzrokov, za katere naročnik/potnik ne odgovarja, ima naročnik/potnik pravico:
• zahtevati, da ga STC d.o.o. z drugim primernim prevoznim sredstvom prepelje do namembnega kraja,
• zahtevati da ga STC d.o.o. skupaj s prtljago v primernem roku prepelje v odhodni kraj in mu vrne prevoznino,
• odstopiti od pogodbe in zahtevati od STC d.o.o. vrnitev prevoznine.
STC d.o.o. se zavezuje, da v primeru, če je naročnik/potnik pravilno vpisal uro najkasnejšega prihoda, vendar pa zamudil nadaljnji prevoz zaradi prepoznega prihoda prevoza, ki ga organizira STC d.o.o. in za zamudo niso krive nepredvidljive okoliščine, na katere STC d.o.o. nima vpliva (okvara vozila in višja sila), niti ni kriva zahteva naročnika/potnika za večkratno ustavljanje, povrne naročniku/potniku stroške opravljenega in nadaljnjega prevoza, oziroma na lastne stroške zagotovi nadomesten nadaljnji prevoz. STC d.o.o. si pridržuje pravico do manjših odstopanj od najavljenih ur odhodov (do maksimalno 2 uri), ki so lahko posledica čakanja drugih potnikov, prometa in drugih nepredvidljivih dejavnikov. Naročnik/potnik mora odškodninsko zahtevo, opredeljeno v tem členu najpozneje v 8-ih dneh od dneva, ko je bil ali bi moral biti prevoz končan, s poštno pošiljko poslati na naslov STC d.o.o., Vošnjakova 5, 1000 Ljubljana.
k) Okvara vozila in višja sila
V primeru okvare vozila se STC d.o.o. obvezuje preskrbeti nadomestni prevoz. Če nadomestno vozilo ni možno priskrbeti v roku 3 ur od prekinitve vožnje zaradi okvare, naročniku/potniku STC d.o.o. povrne stroške prevoza/storitve v celoti. Naročnik/potnik v primeru okvare vozila do povrnitve drugih stroškov kot navedenih ali odškodnine ni upravičen. V primeru prekinitve prevoza zaradi višje sile (zastoji na cesti, slabe vremenske razmere, ipd.), in takojšnje nadaljevanje vožnje ni možno, STC d.o.o. ne odgovarja za nastalo škodo, niti ne povrne vplačanega denarja za prevoz.
l) Varnost in prepovedi v zvezi z ravnanjem potnikov v vozilu
Vsa vozila, ki jih za prevoze uporablja STC d.o.o., imajo licenco za prevoz potnikov in so ustrezno zavarovana ter pregledana, v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije. Nezgodno zavarovanje naročnikov/potnikov je vključeno v ceno prevoza. Dodatne dolžnosti vozniku nalagajo obveznost ravnanja v smislu dobrega gospodarja tako v odnosu do vozila kot do potnikov. V primeru nevarnega vedenja potnikov, ki bi lahko njim samim ali drugim potnikom lahko povzročilo telesne poškodbe, mora voznik takoj prekiniti vožnjo, ter pred nadaljevanjem vožnje poskrbeti za varnost ostalih potnikov in vozila. Potnik v vozilu med vožnjo ne sme odpirati vrat, metati predmetov v vozilu ali iz vozila, ovirati ostale potnike pri vstopanju in izstopanju, kaditi, uničevati ali odtujevati opremo oziroma onesnaževati ali kakorkoli poškodovati vozilo ali lastnino ostalih potnikov. Za škodo povzročeno zaradi kršitve te prepovedi je potnik odškodninsko odgovoren v skladu z zakonom. V vozilo ni dovoljeno vnašati nevarnih predmetov, predvsem strelnega orožja, eksplozivnih, vnetljivih in jedkih snovi ter predmetov, s katerimi se lahko ovirajo potniki ali povzroči škoda ostalim potnikom, njihovi lastnini in stvarem ter škoda na vozilu.
m) Izključitev potnika iz prevoza
Prevoznik/voznik ni dolžan za prevoz sprejeti osebo, za katero se zaradi njenega vedenja lahko upravičeno domneva, da bo prevozniku/voznikuonemogočila oziroma ovirala izpolniti njegove obveznosti do drugih potnikov. Prevoznik/voznik sme, ne da bi mu moral vrniti prevoznino, iz prevoza izključiti potnika, ki s svojim vedenjem nadleguje ostale potnike ali ne spoštuje predpisov o javnem redu in miru. Prevoznik/voznik ne sme dovoliti vstopa v vozilo osebi oziroma mora iz vozila odstraniti osebo, ki je nasilna, nadležna ali žaljiva do drugih potnikov, s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo in potnike, oz. če želi v vozilo vnesti neprimerno prtljago ali nevarne snovi.


n) Prtljaga
Naročnik/potnik je upravičen do 3 kosov prtljage v skupni teži do 35 kg in sicer 1 kos maksimalne dovoljene dimenzije 60x35x85 cm, 1 kos maksimalne dovoljene dimenzije 55x35x75 cm in 1 kos maksimalne dovoljene dimenzije 40x20x55 cm. Če teža ali dimenzije prtljage presegajo navedene vrednosti in voznik nima dovolj prostora v vozilu, sme voznik zavrniti prevoz takšne prtljage brez povračila kakršnihkoli stroškov. Ob predhodni najavi/rezervaciji ter doplačilu je možen tudi prevoz dodatne prtljage oziroma prtljage posebnih dimenzij, kot na primer športna oprema (kolo, smuči, jadralna deska…), glasbeni inštrumenti, ipd. Posamezen kos prtljage lahko tehtata največ 30kg. Vsa prtljaga mora biti ustrezno zapakirana, da se ne umaže ali poškoduje prtljage drugih potnikov oziroma vozila. V primeru, da ob rezervaciji dodatna prtljaga ni navedena in doplačana ali je neprimerno in neustrezno zapakirana, sme voznik prevoz takšne prtljage zavrniti, če v vozilu ni prostora primernega za varen prevoz potnikov in prtljage. V vozilo ni nikakor dovoljeno vnašanje in prevažanje nevarnih snovi in predmetov, kot so: radioaktivne snovi, eksplozivi, vnetljive tekočine, plinske jeklenke z butanom ali propanom, orožja, noži, strupi, korozivne snovi, kisline, magneti, infekcijske snovi: virusi in bakterije, droge. Voznik in STC d.o.o. ne odgovarjata za osebne stvari izgubljene ali pozabljene v vozilu. V kolikor menite, da ste v vozilu kaj izgubili ali pozabili nam lahko oddate sporočilo na info@stc.si in z veseljem vam bomo pomagali v kolikor smo izgubljeni predmet našli v vozilu.
o) Poslovna tajnost
STC d.o.o. vse podatke in informacije v zvezi s sklenjenimi pogodbami ali v zvezi z izvrševanjem le-teh obravnava kot poslovno skrivnost. To določilo ne velja za podatke, ki se morajo na podlagi veljavne zakonodaje posredovati za to upravičenim osebam.
p) Varovanje osebnih podatkov
Naročnik/potnik pooblašča STC d.o.o. ter dovoljuje, da se njegovi osebni podatki zbirajo, hranijo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo v zvezi z vsemi postopki STC d.o.o.. STC d.o.o. se zavezuje, da bo vse osebne podatke naročnikov/potnikov varoval v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
r) Pritožbe NAROČNIKOV/potnikov
Naročnik/potnik se lahko pritoži glede kakovosti in načina izvajanja prevoznih storitev. Pritožbo poda naročnik/potnik pisno na naslov sedeža družbe STC d.o.o., Vošnjakova 5, 1000 Ljubljana, najkasneje v 8 dneh od opravljenega prevoza. STC d.o.o. se na pritožbo potnika odzove v 8-ih dneh po njenem prejemu.

s) Končne določbe
Stranki si bosta prizadevali sporazumno reševati vsa morebitna nesoglasja. V primeru, da to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani. Pristojna je le različica dokumenta v slovenskem jeziku.

STC d.o.o., Ljubljana, 24.5.2018
STC d.o.o.
Podpeč 16
6275 Črni Kal
040/57-15-15 in 05/99-68-718
Spletna prodaja 
Delovni čas: od ponedeljka do petka od 09.00 do 19.00 ure
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies).  Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev  in delovanje vticnikov, ki omogocajo deljenje vsebin.
Ce boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke